JCH Don Peppino

30.03.2018

27.10.2018

09.09.2018

12. 07. 2015

05. 07. 2015

24. 05. 2015

Internationale Dogshow Warszawa

Nationale Dogshow Pruszkow

Nationale Dogshow Warszawa

International Dog Show Warszawa

National Dog Show Olsztyn

National Dog Show Gostynin

OK

OK

OK

JK

JK

JK

V1, CAC, CACIB, BOS, Crufts Qualification

V1, CAC, BOS

V1, CAC, BOB

V 1, Youthwinner, Best Junior, Crufts Qualif.

V 1, Youthwinner, Best Junior

V 1, Youthwinner, Best Junior, BOS